Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Gostyninie funkcjonuje monitoring:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest: Sąd Rejonowy w Gostyninie, z siedzibą przy ul.3-go Maja 43, 09-500 Gostynin.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@plock.so.gov.pl, pod nr tel. 24 269 73 59.  
  3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917). Celem monitoringu jest także zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmiot, który świadczy usługę ochrony w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie, z którym Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych.
  8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

MONITORING REGULAMIN

Rejestr zmian dla: Monitoring

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gostyninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-27
Publikacja w dniu:
2019-03-27
Opis zmiany:
b/d