E-sąd

Elektroniczne postępowanie upominawcze.

 Elektroniczne postępowanie upominawcze

https://www.e-sad.gov.pl/


1 stycznia 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Lublinie został utworzony XVI Wydział Cywilny, który będzie rozpoznawał pozwy wnoszone elektronicznie.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj. W elektronicznym postępowaniu upominawczym stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym. Dotyczy zatem możliwości wydania nakazu zapłaty gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego z tą modyfikacją, iż w/w Sąd Rejonowy jest właściwy rzeczowo niezależnie od wartości przedmioty sporu, tak więc również w sprawach o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 75000,00 złotych. Korzyści, jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd to uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Formularze elektroniczne ułatwią konstruowanie pism procesowych i znacznie wyeliminują niebezpieczeństwo zaistnienia braków formalnych. Komunikacja między powodem i sądem elektronicznym będzie odbywać się wyłącznie w drodze elektronicznej, a między pozwanym i sądem elektronicznym w drodze tradycyjnej chyba, że pozwany sam zainicjuje komunikację elektroniczną – wysyłając pismo drogą elektroniczną. Podstawą prawną elektronicznego postępowania upominawczego jest nowelizacja z dnia 9 stycznia 2009 r. ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 26 poz.156 z 2009 r.).

 

Obieg sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (epu)

 

1. Etap przygotowania do złożenia pozwu w epu.


Podmiot zamierzający złożyć pozew w epu musi skorzystać z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upominawcze, powoływanego dalej jako „st” (art. 50531 § 1 kpc). Dobrowolność wyboru jest typowa dla epu. Jeśli podmiot nie chce korzystać z epu może wybrać, w szczególności postępowanie upominawcze tradycyjnie regulowane w kpc (art. 4971 kpc do 505 kpc). W interfejsie dostępu do systemu teleinformatycznego znajdują się wszelkie pouczenia niezbędne do zachowania przepisów procedury w trakcie całego jej trwania. Na etapie przygotowania pozwu podmiot wybierający to postępowanie winien zapoznać się z całą procedurą. Dokonać obliczenia wysokości opłaty sądowej i pobrać identyfikator celem uiszczenia opłaty.

 

2. Etap składania pozwu.

 

A) kwestie ogólne.
Istotą tego etapu jest wypełnienie danymi formularza pozwu. W trakcie tej czynności przygotowująca pozew strona redaguje formularz on-line. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew zawierać musi przytoczenie dowodów na poparcie przytoczonych w jego uzasadnieniu okoliczności. Do pisma procesowego nie dołącza się załączników oraz nie dołącza się odpisu pełnomocnictwa procesowego, jeśli strona zastępowana ma być przez pełnomocnika procesowego (art. 126 § 31 k.p.c.). Powyższe prowadzi do podania jedynie informacji niezbędnych do weryfikacji pozwu zgodnie z zasadami postępowania upominawczego, zaś pozwany może w sposób jednoznaczny ustosunkować się do podstawy faktycznej wywiedzionego w epu żądania pozwu. Pozew z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty zawierać musi również: a/ dla powoda będącego osobą fizyczną - numer PESEL, b/ dla powodów innych niż osoby fizyczne - numer NIP oraz numer w KRS lub w innym właściwym rejestrze lub ewidencji. (art. 50532 §2 projektu). Podanie identyfikatorów numerycznych właściwych dla powodów (stron powodowych) umożliwi systemowi informatycznemu sądu prowadzącego epu identyfikowanie jednoznaczne stron.

 

B) reprezentacja.
Dla potrzeb elektronicznego postępowania formularzowego przyjęto zasadę, iż pozew w epu może być podpisany wyłącznie przez osobę fizyczną. Osoby fizyczne mogą występować jako powodowie osobiście lub jako organy osób prawnych ewentualnie jako przedstawiciele ustawowi lub pełnomocnicy innych osób. Do pozwu w epu nie dołącza się dokumentu pełnomocnictwa. (art. 126 § 31 k.p.c.).

 

C) podpisanie pozwu.
Pozew i pismo procesowe składane za pośrednictwem st muszą być podpisane przez osoby wnoszące pismo podpisem elektronicznym, który jest podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o podpisie elektronicznym. (art. 126 § 5 k.p.c.)., Podpis elektroniczny, dla potrzeb epu, uzyskiwany będzie: - dla adwokatów i radców prawnych po złożeniu stosownego wniosku za pośrednictwem organów właściwej izby adwokackiej lub okręgowej izby radców prawnych, - dla podpisujących pozew powodów, osób ich reprezentujących i pełnomocników innych niż radcowie prawni i adwokaci poprzez system teleinformatyczny, - dla osób podpisujących pozew za powoda uzyskującego uprawnienie do składania pozwów poprzez udostępnione mu oprogramowanie po wystąpieniu do sądu prowadzącego epu,

 

D) uiszczenie opłaty.
Osoba wnosząca pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym obowiązana jest uiścić należną opłatę bez wezwania. (art. 130 § 6 k.p.c. ). W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie stosuje się przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych. (art.104a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz.1398, z poźn.zm.).

 

3. Czynności przed wydaniem nakazu.

Przyjęto zasadę, iż zakres danych określony w formularzu pozwu w epu będzie minimalizował konieczność prowadzenia postępowania brakowego. Gdyby jednak taka potrzeba zaistniała epu przewiduje, iż jeśli pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania warunków formalnych przewodniczący zarządza zwrot pisma. Na zarządzenie o zwrocie pozwu nie przysługuje zażalenie.

 

4. Wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Całość postępowania w ramach epu prowadzona jest w postaci akt elektronicznych (także akta sprawy II-instancji). Jest to możliwe z uwagi na fakt, iż powód składa pozew w postaci elektronicznej, sąd procesuje także w takiej samej formie. Pozwany może także wybrać taki sposób uczestniczenia w epu. Jeśli wybiera tradycyjny (papierowy) jego pisma procesowe (zwłaszcza sprzeciw) będą skanowane do postaci elektronicznej. Nakaz zapłaty, postanowienia, zarządzenia i inne czynności sądu sporządzane są wyłącznie w systemie informatycznym i opatrywane bezpiecznym podpisem (art. 50530 § 2 k.p.c.). Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym tak samo jak w tradycyjnym postępowaniu upominawczym.

 

5. Uzyskiwanie wglądu do spraw oraz uzyskiwanie odpisów sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym

 

A) dostęp do akt sprawy.
W trakcie całego postępowania regulowanego w epu strony mają pełny wgląd do akt postępowania prowadzonych w ich sprawie. Dostęp ten realizowany będzie w systemie informatycznym za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci informatycznych z możliwością wydruku przeglądanych dokumentów.

 

B) uzyskiwanie odpisów z akt sprawy.
Dokument z akt sprawy prowadzonej w epu, uzyskany za pośrednictwem st opatrzony jest kodem pozwalającym na dostęp do dokumentu zawartego w sądowym systemie informatycznym za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci informatycznych w celu zapewnienia możliwości sprawdzenia autentyczności. Dokument taki nie wymaga podpisu i pieczęci. Przyjęta koncepcja zakłada, iż w miejsce pieczęci i podpisu zamieszczony będzie kod.

 

6. Doręczenia w epu.

 

Dla powoda doręczenie w epu będzie zawsze w postaci elektronicznej. Powód inicjując postępowanie poprzez wniesienie pozwu za pośrednictwem st otrzyma dostęp do dedykowanej dla niego części st umożliwiającej odbieranie korespondencji z sądu. Doręczeń powodowi dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu, gdy ten wyrazi zgodę na taki sposób doręczania. Doręczenie elektroniczne następuje z chwilą zapoznania się z pismem przez adresata, a w przypadku jego nieodczytania uznaje się je za doręczone z upływem 14 dni od dnia dostarczenia w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią adresatowi. Doręczenia elektroniczne polegają na zapewnieniu adresatowi możliwości zapoznania się z treścią doręczanego dokumentu. (art. 1311 § 1 i 2 k.p.c.). W związku z powyższym w toku postępowania w epu doręczenia elektroniczne będą polegały na składaniu we właściwych skrzynkach pocztowych stron informacji, odnośników umożliwiających im zapoznanie się z treścią zamieszczoną w skrzynce.

 

7. Uprawomocnienie się nakazu zapłaty.

 

Pozwany może wnieść sprzeciw dokonując wyboru sposobu komunikacji z sadem prowadzącym epu. Może złożyć go w formie pisma procesowego w formie tradycyjnej, lub za pośrednictwem st. Dla potrzeb identyfikacji pozwanego wykorzystany będzie właściwy kod sprawy zamieszczony na odpisie nakazu zapłaty. Pozwany otrzymując odpis nakazu otrzyma także dostęp (wraz z pouczeniem) o możliwości i sposobie złożenia sprzeciwu. Pozwany wnosząc sprzeciw powoduje utratę mocy obowiązującej całego sprzeciwu (art. 50535 zd. 2-gie k.p.c.). Przy wnoszeniu sprzeciwu nie przedstawia się zarzutów, okoliczności faktycznych i dowodów na ich potwierdzenie (art. 50535 zd. 1-sze k.p.c.) W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci w całości moc, a sąd przekazuje sprawę do sądu właściwości ogólnej pozwanego (art. 50536 § 1 k.p.c).

 

8. Nadanie elektronicznej klauzuli wykonalności.

 

Prawomocny nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym i znajdujący się w systemie informatycznym jest tytułem egzekucyjnym. Skoro nakaz zapłaty wydany został w postaci elektronicznej tytuł egzekucyjny także istnieje tylko w takiej postaci. Postępowanie klauzulowe także przebiega w formie elektronicznej. Nakazowi zapłaty wydanemu w epu sąd nadaje klauzulę wykonalności w postaci elektronicznej w sposób określony w (art. 783 § 4 k.p.c.). Wobec faktu, iż zarówno tytuł egzekucyjny, jak i tytuł wykonawczy sporządzone są w postaci elektronicznej zachodzi konieczność wyłączenia stosowania normy art. 783 § 3 kpc. Podstawowa zmianą, w stosunku do tradycyjnego postępowania przy nadawaniu klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu sądu jest zasada nie wysyłania wnioskodawcy (powodowi) odpisu orzeczenia z zamieszczoną na nim klauzulą wykonalności (w postaci skróconego postanowienia sądu). W epu elektroniczny tytuł wykonawczy znajduje się w systemie informatycznym sądu prowadzącego elektroniczne postępowanie upominawcze. (Art. 783 § 4 k.p.c)